Sessió Plenària - Ordinària, Dijous 30 de Juliol del 2020

Durada: 04:13:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos10 septiembre 2018
10.c.19
14521/2019
48417/18
Acord Plenari 27/11/2014
acta
acuerdo
acuerdo disposición
acuerdo disposición transitoria tercera
adecuación

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

Secretaria General
Aprovació del acta de la sessió ordinària de 9 de juliol de 2020.
Dació de compte de resolucions de l'Alcaldia i altres assumptes municipals.
Comissió de les Persones i Desenvolupament Sostenible
Adhesió de l'Ajuntament de Castelló a la Xarxa d'Entitats Locals per al desenvolupament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de la FEMP. (Exp. 26040/2020).
Proposició del Grup Popular per a sol·licitar l'activació per part de l'Ajuntament de Castelló d'una línia d'ajudes al consum en els comerços de la Ciutat de proximitat en forma de bons de descompte. (Exp. 24580/2020)
Sol·licitud d'adhesió de la ciutat de Castelló de la Plana a la «Xarxa de Ciutats AVE» (Exp. 27381/2020)
Comissió de Sostenibilitat i Ordenació del Territori
Modificació de l'Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari pel servei de Cementiri Municipal. (Exp. 40853/2018)
Liquidació del contracte de programació subscrit amb la mercantil Construccions i Promocions Rovira e Hijos, S.L. per a l'execució i desenvolupament del PAI de la 73 UE–R. (Exp.46897/2018)
Comissió de Govern Intern i Especial de Comptes
Dació de compte de l'informe sobre el compliment per aquest Ajuntament dels requisits i limitacions que respecte del seu personal eventual establix l'article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règimen Local 1r y 2n trimestres de 2020. (Exp. 23168/2020)
Mesures a adoptar en relació amb les recomanacions de l'informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de Castelló de la Plana, exercici 2019 de la Sindicatura de Comptes. (Exp.26296/2020)
Aprovació de la rectificació de l'Inventari del Patrimoni Municipal corresponent al període comprés des de l'1 de maig i el 31 de desembre de 2019 (Exp.1009/2020).
Declaració d'especial interès o utilitat municipal les obres de reforma del Salón del Reino dels Testigos de Jehová al carrer Ribelles Comin, 41 i Salvador Guinot, 36, als efectes de la bonificació que corresponga de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Exp.46122/2019).
Declaració d'especial interès o utilitat municipal les obres consistents en l'habilitació de la Unitat de Valoració Forense Integral i Sala de Lactància en la Ciutat de la Justícia de Castelló als efectes de la bonificació que corresponga de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (Exp. 49563/2019).
Aprovació de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020 del Patronat Municipal d'Esports (Exp. 26049/2020).
Aprovació de la relació d'obligacions 14REC/2020 (exercici 2020) (Exp. 3990/2020)
Aprovació de la relació d'obligacions 15REC/2020 (exercicis anteriors) (Exp. 3990/2020)
Aprovació de la relació d'obligacions 16REC/2020 (exercicis anteriors) (Exp. 3990/2020)
Aprobación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento para 2020. (Expte.23432/2020)
Aprovació de la plantilla de personal del Patronat Municipal de Turisme per a 2020. (Exp. 17938/2020).
Aprovació de la plantilla de personal del Patronat Municipal de Festes per a 2020. (Exp. 17939/2020).
Aprovació de la plantilla de personal del Patronat Municipal d'Esports per a 2020. (Exp.17958/2020).
Aprovació de la plantilla de personal del Consorci Pacte Local per l'Ocupació per a 2020. (Exp. 23696/2020).
Aprovació inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Castelló de la Plana per a l'exercici 2020 amb les bases d'execució i que compren el de l'Ajuntament, el dels Patronats d'Esports, Turisme i Festes i del Consorci del Pacte Local per l'Ocupació.
Informació, impuls i control
Despatx extraordinari.
Declaració Institucional del Grup Popular per a instar la Generalitat Valenciana que reserve una partida pressupostària en els seus comptes per a la construcció d'un nou centre de majors de gestió pública en la ciutat de Castelló.
Declaració Institucional conjunta de tots els grups municipals per a instar el Ministeri de Transports que recupere els trens AVE i de rodalia de la ciutat de Castelló.
Formulació de precs i preguntes.